حســـبنا‌الله و نعـــم الوکیل

ورود به سایت

نام کاربری*
رمزعبور*
مرا به خطر بسپار

ثبت نام

فیلد های ستاره دار(*) را پر نمایید.
نام*
نام کاربری*
رمزعبور*
تکراررمز عبور *
ایمیل*
تکرارایمیل *
کدامنیتی*
تصویرمجدد

نمونه پرونده: نگهداری مشروبات الکلی دست ساز

نوشته شده توسط  ادمین سایت شهریور 02, 1400

از کلانتری به معاون محترم دادستان دادسرای عمومی و انقلاب قزوین گزارشی مبنی بر اینکه مامورین گشتی این یگان در حین انجام وظیفه و گشت زنی درسطح حوزه استحفاظی شخصی به هویت ......... را به همراه یک دوچرخه سرقتی و مقدار یک لیتر مشروبات الکلی دست ساز دستگیر و پس ازکسب تکلیف است قاضی محترم کشیک شب گذشته در یگان تحت نظر و اظهارات اولیه و سابقه کیفری نامبرده از پلیس آگاهی استعلام و مدارک هویتی وی ضمن سابقه می باشد نمونه‌ای از مشروبات الکلی مکشوفه جهت تعیین میزان الکل بهآزمایشگاه ارسال که تا کنون نتیجه واصل نگردیده لیکن  متهم به همراه پرونده قضایی متشکل در معیت مامور بدرقه جهت کسب تکلیف و صدور اوامر مقتضی به حضور معرفی و ارسال می گردد

پیرو حضور متهم در دادسرا تحقیقات مقدماتی آغاز و اظهارات وی اخذ می گردد

س-برابر گزارش مامورین و مستندات موجود اقدام به حمل و نگهداری مقدار یک لیتر مشروبات الکلی دست ساز و شرب خمر در ایام ماه مبارک رمضان نموده ای چه دفاعی دارد؟

ج-بله قبول دارم که مقدار مشروبات الکلی دست ساز از بنده کشف گردیده و برای شیرینی دادن به دوستانم جهت اعزام به خدمت از فردی به نام امیرعلی در دبیرستان خریداری کرده ام ولی مشروح مشروبات الکلی استفاده نکرده ام

حاضرم از من تست بگیرید و شرب خمر نکرده ام

س-بنابر اطلاع واصله حدود یک ماه پیش نیز به اتهام سرقت توسط مامورین

دستگیر و به دادسرا اعزام شده اید محکومیت خود را شرح دهید؟

ج-بله در موضوع سرقت مادرم برای من فیش حقوقی گذاشت و آزاد شدم و مدت یک سال حبس تعلیقی دارم

س-برابر در خصوص سرقت دوچرخه در حوزه استحفاظی چه دفاعی دارید و دوچرخه مکشوفه از شما متعلق به چه کسی بوده و از کجا سرقت کرده اید؟

ج-بنده است و سرقت دوچرخه انجام ندادم و این دوچرخه ای هم که الان دست من میباشد متعلق به دوستم به نام مهرداد ساکن شهرک مهدیه می باشد و سرقتی نیست

صدور قرار کفالت:

در تاریخ ۱۳/۲/۹۷ وقت فوق العاده شعبه دوازدهم دادیاری دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان قزوین به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه تحت نظر قرار گرفت با عنایت به محتویات پرونده مبادرت به اتخاذ تصمیم به شرح زیر می گردد

در خصوص اتهام ......... مبنی بر نگهداری مشروبات الکلی دست ساز با استناد به بند ج ماده ۲۱۷ و ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری قرار کفالت با وجه الکفاله به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال از حالا تا ختم دادرسی و اجرای رای صادر و اعلام می شود در صورت معرفی کفیل و صدور قرار قبولی کفالت متهم آزاد و الا بازداشت باشد در صورت بازداشت متهم میتواند بر اساس ماده ۲۲۶ قانون مذکور ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قرار نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل اعتراض کند

پیرو صدور قرار تامین کیفری مفاد قرار به متهم تفهیم و ابلاغ می گردد و وی اظهار می کند کفیل معرفی می کنم

معرفی کفیل:

پیرو صدور قرار تامین کیفری با معرفی کفیل از طرف قرار قبولی کفالت صادر میگردد متن قرار بدین شرح است

نظر به اینکه در خصوص آقای ...... به اتهام نگهداری مشروبات الکلی دست‌ساز قرار کفالت با وجه الکفاله به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال صادر شده است در تاریخ فوق کانون صدیقه فرزند حسن دارای شماره ملی

۰۰۰ ش ش ۱۷صادره از قزوین متولد ۱۳۵۸ شغل خانه دار ساکن استان قزوین شهرستان قزوین اسماعیل اباد ۰۰۰ با ارائه کارت ملی احراز شده در این شعبه حاضر و با ارائه سایر مدارک شامل فیش حقوقی اظهار می‌دارد که کفالت متهم

مذکور را می‌پذیرم و متعهد می‌شوم با ابلاغ از طرف مرجع قضایی در مهلت قانونی او را حاضر و معرفی کنم در غیر اینصورت وجه الکفاله را بپردازم

مفاد مواد ۲۲۴ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری به کفیل تفهیم شد وی اظهار داشت شرایط کفالت را فهمیدم نشانی اعلام شده محل اقامت اینجانب است در صورت تغییر آن مراتب را اعلام خواهم نمود

با توجه به این که هویت و ملائت کفیل محرز است قرار قبولی کفالت صادر میشود و متهم آزاد شود

پیرو دستور دادیار مایع مشکوکی که متهم با خود حمل می‌کرده است جهت آزمایش با آزمایشگاه ارسال می گردداظهارنظر آزمایشگاه: با توجه به نتایج حاصل از آزمایشات به عمل آمده

نمونه ارسالی از نظر ویژگی های شیمیایی و فیزیکی مایع الکلی با درجه الکلی ۴۳ محسوب می گردد

 

قرار جلب به دادرسی و منع تعقیب

پرونده کلاسه ۹۷۰۹۹۸۲۸۱۵۲۰0۲۸۹ شعبه دوازدهم دادیاری دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان قزوین قزوین تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۲۸۱۵۲۰۰۴۱۱پیرو تحقیقات به عمل آمده و بازجویی های انجام شده از مشتکی عنه: آقای ....... ه نشانی .......اتهام ها:۱-سرقت دوچرخه ۲-نگهداری مشروبات الکلی دست سازبه تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه دوازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه فوق الذکر تحت نظر است شعبه دادیاری با ملاحظه محتویات پرونده ختم تحقیقات مقدماتی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می نماید

در خصوص اتهام .......... دایر و نگهداری مشروبات الکلی دست ساز به میزان یک لیتر به ارزش عرفی هر لیتر ۵۰ هزار تومان موضوع گزارش مرجع انتظامی با توجه به تحقیقات معموله و نظر به ادله ذیل ۱-گزارش مرجع انتظامی و صورتجلسه کشف مشروبات الکلی از متهم ۲-نتیجه آزمایش انجام شده بر نمونه ارسالی به آزمایشگاه که حکایت از الکلی بودن مایع کشف شده دارد ۳-اقرار صریح و مقرون به قرائن متهم بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته و ضمن انطباق عمل ارتکابی وی با ماده ۷۰۲ از کتاب پنجم تعزیرات مستند به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار جلب به دادرسی

مشارالیه را صادر و اعلام می نماید قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعی می باشد

در خصوص دیگر اتهام متهم فوق دایر بر سرقت دوچرخه موضوع گزارش مرجع انتظامی نظر به انکار متهم و اعلام اینکه دوچرخه از فردی به نام مهرداد گرفته است که حساب گزارش مرجع انتظامی با ارائه فاکتور خرید دوچرخه تحویل مالک آن شده است دادیاری به لحاظ فقد ادله اثباتی و مالا عدم احراز وقوع بزه انتسابی مستند به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب  صادر و اعلام میگردد قرار منع تعقیب صادر شده پس از موافقت دادستان قطعی می باشد

متعاقب صدور قرار جلب به دادرسی و با تاییددادستان کیفرخواست صادر می گردد

پیرو صدور قرار جلب به دادرسی در خصوص اتهام نگهداری مشروبات الکلی دست ساز کیفرخواست در خصوص متهم صادر می گردد

متن کیفر خواست بدین شرح است ریاست محترم دادگاه حوزه قضایی شهرستان قزوین سلام علیکم: آقای ..... بشماره ملی... شغل نقاش ساختمان میزان تحصیلات دوم‌دبیرستان مجرد فاقد سوابق کیفری مقیم قزوین با معرفی کفیل آزاد متهم است به نگهداری مشروبات الکلی دست ساز به میزان یک لیتر به ارزش عرفی هر لیتر ۵۰ هزار تومان با توجه به دلایل ذیل:

۱-گزارش مرجع انتظامی و صورتجلسه کشف مشروبات الکلی از متهم ۲-نتیجه آزمایش انجام شده بر نمونه ارسالی به آزمایشگاه که حکایت از الکلی بودن مایع کشف شده دارد ۳-اقرار صریح و مقرون به قرائن متهم لذا با استناد به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ و با التفات به ماده ۷۰۲ از کتاب پنجم تعزیرات درخواست صدور حکم مجازات وی می‌شود

تاریخ وقوع جرم سال ۹۷ و محل آن قزوین می باشد ارجاع پرونده به شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهر قزوین پس از ارجاع پرونده به شعبه و احراز تکمیل بودن پرونده برای تاریخ ۲۰/۵/۹۷ وقت رسیدگی تعیین می گردد

جلسه رسیدگی:

ه تاریخ ۲۰/۵/۹۷ در وقت رسیدگی جلسه ادگاه کیفری ۲ قزوین به تصدیق امضا کننده در ذیل تشکیل و پرونده شماره فوق تحت نظر است نتیجه ابلاغ وقت رسیدگی به دادستان محترم مشخص نمی باشد متهم آقای ..... حضور دارد و نماینده محترم دادستان در جلسه حضور ندارد دادگاه حضور نماینده محترم دادستان را ضروری نمی‌دانند دادگاه خطاب به متهم هویت شما در پرونده منعکس شده است نیازی به معرفی مجدد نیست

مقررات ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری برایتان قرار می گردد مواظب اظهارات خود باشید در موقع محاکمه بر خلاف حقیقت وجدان و قوانین و ادب و نزاکت سخن نگویید حق تقاضای تعیین وکیل دارید-متهم چهار داشت از مقررات ماده یا شده مطلع شدم هر وقت اقامتگاه خود را تغییر دادند و اطلاع می‌دهم

اواز به اظهارات خود هستند تمایل بهترین وکیل ندارم دادگاه خطاب به متهم حسب محتویات پرونده تمام شما دایر بر نگهداری مشروبات الکلی دست ساز به میزان یک لیتر برایتان قرائت و به شما تقدیم می‌گردد چه دفاعی دارید؟

متهم: قبول دارم بنده مشروب جهت استفاده خودم خریده بودم ولی استفاده از آن نکرده ام دادگاه: اتهام شما به شرح فوق مجدداً برایتان راحت و به شما تقدیم می گردد آخرین دفاع تان چیست متهم: دفاعیات همان چیزی بود که بیان شد دفاع دیگری ندارم دادگاه در پایان جلسه بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نماید

رای دادگاه:

در خصوص اتهام ....... ۱۹ ساله نقاش ساختمان ساکن ..... مسلمان و ایرانی دایر بر نگهداری مشروبات الکلی دست ساز به میزان یک لیتر با عنایت به گزارش مرجع انتظامی،نتیجه آزمایش انجام شده بر روی نمونه ارسالی،اقرار متهم در جلسه دادرسی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری از محرز و مسلم بوده و عمل ارتکابی منطبق با ماده ۷۰۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی لذا محکمه متهم موصوف را به تحمل ۶ ماه حبس و ۲۵ ضربه شلاق و پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد هزار تومان معادل ۵ برابر ارزش و عرفی مشروبه مکشوفه محکوم می نماید و در اجرای ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اجرای مجازات حبس را به مدت یکسال تعلیق می نماید رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان قزوین می باشد

آخرین ویرایش در سه شنبه, 02 شهریور 1400 06:38
  1. تازه های سایت
  2. مطالب تصادفی
  3. نظرات
« اکتبر 2021 »
دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنچ‌شنبه جمعه شنبه یک‌شنبه
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

  سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه چهارم، واحد 9  

  021-88689911-3  

  info@Drsoheiltaheri.com  

  www.drsoheiltaheri.com  

تماس با ما