حســـبنا‌الله و نعـــم الوکیل

ورود به سایت

نام کاربری*
رمزعبور*
مرا به خطر بسپار

ثبت نام

فیلد های ستاره دار(*) را پر نمایید.
نام*
نام کاربری*
رمزعبور*
تکراررمز عبور *
ایمیل*
تکرارایمیل *
کدامنیتی*
تصویرمجدد

نظریات مشورتی شورای حل اختلاف

نوشته شده توسط  ادمین سایت مهر 11, 1401

1*

 

1400/10/29

7/1400/1448

شماره پرونده: ح 1400-218-1448

 

 

اﺳﺘﻌﻼم:

آﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﻮراي ﺣﻞ اﺧﺘﻼف در ﺧﺼﻮص ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﺶ از دوﯾﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل، ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺰارش اﺻﻼﺣﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ

ﮐﻨﺪ؟

 

ﭘﺎﺳﺦ:

در ﻣﻮاردي ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﺷﻮراي ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﺧﺘﻢ ﺷﻮد، در ﻣﻮارد ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 11 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮراﻫﺎي ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺼﻮب 1394 ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺗﺒﺼﺮه اﯾﻦ ﻣﺎده، ﺷﻮرا )اﻋﻢ از ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ( ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺰارش اﺻﻼﺣﯽ ﻧﺰد ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ذيرﺑﻂ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻮارد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻮراﻫﺎي ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 9 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎﺿﯽ ﺷﻮرا وﻓﻖ ﺻﺪر ﻣﺎده 24 ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺰارش اﺻﻼﺣﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﺑﻖ ذﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺻﺎﻟﺢ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ.

کلید واژه: شورای حل اختلاف       صلح و سازش     گزارش اصلاحی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. تازه های سایت
  2. مطالب تصادفی
  3. نظرات

  سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه چهارم، واحد 9  

  021-88689911-3  

  info@Drsoheiltaheri.com  

  www.drsoheiltaheri.com  

تماس با ما