چاپ کردن این صفحه

نظریه مشورتی 7/98/869

نوشته شده توسط  ادمین سایت ارديبهشت 08, 1400

با توجه به ماده 274 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورتیکه خواهان جهت اثبات ادعاي خویش به سوگند متوسل شود و خوانده در جلسه دادرسی حضور بهم نرساند، آیا باید وقت رسیدگی سه نوبت تجدید شود و هر نوبت در اخطاریه خوانده قید شود که حضور وي جهت اتیان سوگند الزامی است و در صورت عدم حضور، ناکل شناخته میشود و به خوانده ابلاغ واقعی شود؟

 

تاریخ نظریه : 1398/06/25
شماره نظریه : 7/98/869
شماره پرونده : 869-127-98ح

 

پاسخ:

بازگشت به استعلام فاقد شماره مورخ 1398/05/12 به شماره ثبت وارده 869 مورخ 1398/05/27، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: فرضی که خواهان، دلیلی جز اتیان سوگند خوانده ندارد و خوانده با ابلاغ قانونی وقت نیز اصلاً حاضر نشده است، موضوع مشمول ماده286 قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و رعایت ترتیبات ماده274 قانون مرقوم مبنی بر سه بار اخطار به خوانده، ناظر به فرضی است که خوانده حاضر بوده واز اداي سوگند یا رد آن امتناع نماید.

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 08 ارديبهشت 1400 07:04
تماس با ما