چاپ کردن این صفحه

نمونه پرونده عملی:مطالبه مهریه

نوشته شده توسط  ادمین سایت مهر 04, 1400

گردشکار:

وکیل خواهان در مرحله بدوی دادخواستی با موضوع  مطالبه مهریه  به میزان 110 سکه تمام بهار آزادی طرح جدید محاسبه شده به نرخ روز مقوم به 000/700/228/1 ريال ، بدوا تامین خواسته و اجرای قبل از ابلاغ و مطالبه کلیه خسارات دادرسی مطرح نموده است.                                                             

دلائل و منضمات : روگرفت مصدق : 1- سند نکاحیه به شماره ...مورخ ....تنظیمی در دفتر ازدواج و طلاق  ....2- شناسنامه

  دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی وابلاغ آن به طرفین وابلاغ دادخواست وضمائم آن را به خوانده صادر نموده است

قرار تامین خواسته : نظر به اينكه خواهان ضمن دادخواست دعواي اصل تقاضاي صدور قرار تامين خواسته نموده است چون اركان و شرايط فراهم می باشد فلذا دادگاه به استناد مواد 108 و 197 قانون آيين دادرسي مدني  قرار تامين خواسته مبلغ  000/700/228/1 ريال از اموال بلامعارض خواندگان تا پايان رسيدگي صادر و اعلام مي نمايد هزينه اجراي قرار بر عهده خواهان است و قرار پس از ابلاغ قابل اجرا وظرف 10 روز قابل اعتراض در اين دادگاه باشد.

وقت رسیدگی به وکیل خواهان و همچنین به خود خوانده ابلاغ گردید.

 طرفین در دادگاه حضور داشته وکیل خواهان اظهار می‌دارد مطابق سند نکاحیه شماره.... خواهان و خوانده در مورخ.... حلقه زوجیت یکدیگر در آمده اند که میزان مهریه خواهان ۱۱۰ سکه بهار آزادی می باشد لذا با توجه به اینکه زوجه میتواند لحظه که اراده کند مهریه اندل مطالبه خود را مطالبه نماید و خوانده نیز تمکن مالی در خصوص پرداخت دین را دارد خواهشمند است جهت پرداخت مهریه موکل دستور مساعد را صادر فرمایید

خوانده آقای محمدرضا ..... در ادامه و در پاسخ به خواسته خواهان ابراز می دارد اینجانب طبق اسناد و مدارک مثبته ارایه شده و فیشهای واریزی پیوست لایحه سابقا بخشی از مهریه همسرم راپرداخت کرده ام و در حال حاضرنیز توانایی پرداخت مابقی مهریه را   ندارم .

رای بدوی:

در خصوص دعوای خانم فاطمه ..... ..... با وکالت  /// به طرفیت آقای محمدرضا .....   به خواسته مطالبه 110 عدد سکه بهاری ازادی به عنوان مهریه و همچنین با توجه به مشاهده سند نکاح و شناسنامه طرفین رابطه عقد نکاح دائمی بین طرفین همچنین وجود مهریه به عنوان دین بر ذمه خوانده دعوی آقای محمدرضا محرز و مسلم بوده ، خواهان با تقدیم دادخواست منعکس مدعی است که خوانده از پرداخت مهریه امتناع می نماید لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارم خوانده در دفاعیات خود اعلام نموده اند که مهریه زوجه مورد قبول است لیکن توان پرداخت ندارد . و دادگاه با توجه به مراتب مرقوم ضمن احراز رابطه زوجیت به موجب رونوشت مصدق عقد نامه رسمی ازدواج به شماره ... و استقرار کنونی آن و عندالمطالبه بودن مهریه دعوا خواسته خواهان را وارد دانسته و مستند به مواد 1082 قانون مدنی به مجرد عقد زن مالک مهر می گردد و می تواند هر نوع تصرفی در آن بنماید و مواد 198و515و519و520 قانون ایین دادرسی مدنی و نظر قاضی مشاور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت و تحویل 110 عدد سکه بهار ازادی به عنوان بخشی مهریه و 10000000 ریال حق الوکاله وکیل در حق خواهان را صادر نموده و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ  قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان قزوین می باشد.

تجدید نظر خواهی محکوم علیه:

متعاقب صدور حکم بدوی و در مهلت قانونیمحکوم علیه بدوی  دادخواست تجدید نظر خواهی خود را به دادگاه نخستین تقدیم می دارد

 بیان می کند با توجه به فیشهای واریزی و اسناد موجود اینجانب بخشی از مهریه تجدید نظر خوانده را  پرداخت کرده ام اما متاسفانه دادگاه محترم به اسناد و دلایل ارایه شده توجهی ننموده است لذا تقاضای رسیدگی و بررسی اسناد و مدارک را دارم

رای دادگاه تجدید نظر:

در خصوص تجدید نظر خواهی اقای محمد رضا ..... به طرفیت خانم فاطمه ..... ..... نسبت به دادنامه شماره .در پرونده کلاسه ......که به پرداخ تعداد 110 سکه تمام بهار ازادی به در حق تجدید نظر خوانده صادرو اعلام گردید با توجه به محتویات پرونده و دادنامه صادره و فیش های واریزی تجدید نظر خواه که دلبل پرداخت انها مشخص نیست و طبق ماده 265    قانون مدنی نظر به اینکه تجدید نظر خواه ایراد یا اعتراضی که موجبات نقض دادنامه بدوی را فراهم اورد ارایه ننموده و اشکال عمده و اساسی هم به دادنامه معترض عنه وارد نبوده لذا به استناد مواد    قانون مدنی و مواد 358و356 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید می نماید رای صادره قطعی است

 

نظر وکیل:                                                                                    

دادخواست تقدیمی از طرف خواهان به صورت صحیح و تقدیم دادگاه شده است و با توجه به اینکه تمامی شرایط شکلی صحیح در آن رعایت شده است بدون هیچ اخطاریه رفع نقصی در دفتر ثبت گردیده است. دستور تعیین وقت توسط رئیس شعبه صادر گردیده و با تعیین وقت رسیدگی از طرف مدیر دفتر شعبه این اوقات به طرفین دادرسی به طور کاملا صحیح ابلاغ شده است. دادگاه با تدقیق در مستندات و دلایل طرفین و محرز شدن رابطه دائمی زوجیت بین طرفین و مدیون بودن زوج به زوجه بابت مهریه از زمان وقوع عقد نکاح و با توجه به اصل استصحاب به طور صحیح مدیون بودن زوج و باقی بودن او بر دین سابق را نتیجه گرفته و رای بر محکومیت خوانده صادر نموده است  تنها ایرادی که بر رای تصدیری از سوی دادگاه محترم قابل ذکر می باشد این است که دادگاه رای را ظرف بیست روز در دادگاه تجدید نظر قابل تجدیدنظر دانسته است

 

 

تماس با ما