حســـبنا‌الله و نعـــم الوکیل

ورود به سایت

نام کاربری*
رمزعبور*
مرا به خطر بسپار

ثبت نام

فیلد های ستاره دار(*) را پر نمایید.
نام*
نام کاربری*
رمزعبور*
تکراررمز عبور *
ایمیل*
تکرارایمیل *
کدامنیتی*
تصویرمجدد

نمونه پرونده: حمل مواد مخدر(شیشه)

نوشته شده توسط  ادمین سایت شهریور 23, 1400

گردشکار: رضا ..... در شعبه ۱۱ بازپرسی حضور دارند هویت وی احراز شد به شرح زیر از نامبرده تحقیق به عمل می آید.

 خطاب به متهم: مشخصات و محل اقامت خود را بیان کنید. چنانچه محل اقامت خود را تغییر دادید مکلف است نشانی کامل جدید را اعلام نمایید در غیر این صورت احضاریه ها و سایر اوراق قضایی به محل اعلام شده قبلی فرستاده می شود.

 خطاب به متهم مراقب اظهارات خود باشید. اقرار یا همکاری موثر شما می‌تواند موجبات تخفیف ما را در دادگاه فراهم سازد. می توانید یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشید.

 متهم از مقررات مواد ۱۹۰ ۱۹۴ ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح فوق مطلع شدم در صورت نیاز اعلام و اقدام خواهم کرد.

 سوال: آیا جواب سوالات را خودتان می نویسید؟

 آیا در جلسه امروز آمادگی دفاع از اتهام خود را دارید؟ بله

 اتهام شما دایر نگهداری مواد روانگردان به میزان 20 سانت شیشه - نگهداری پایپ- نگهداری و مالکیت مواد مخدر به میزان34 گرم تریاک- نگهداری و مالکیت مواد مخدر به میزان ۴ گرم و ۳2سانت سوخته تریاک

که حسب گزارش مرجع انتظامی بوده است اتهام تان مجدداً تفهیم می گردد .آخرین دفاع خود را بیان کنید؟ بله قبول دارم هر روز یک  بار مصرف تریاک و شیشه داشتم

 شعبه یازدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان  قزوین

  قرار وثیقه به مبلغ ششصد میلیون ریال صادر شده است .

 قرار نهایی دادسرا

اتهام: استعمال مواد مخدر( تریاک و شیشه) - نگهداری مواد روانگردان به میزان 20سانت شیشه

 نگهداری پایپ- نگهداری و مالکیت مواد مخدر به میزان34 گرم تریاک- نگهداری و مالکیت مواد مخدر به میزان ۴ گرم و ۳۰ سانت سوخته تریاک

 بسمه تعالی

 در وقت فوق العاده، جلسه شعبه یازدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین  به تصدی امضا‌کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کلاسه تحت نظر قرار دارد و پرونده تحت نظر قرار دارد. با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، کفایت و ختم تحقیقات را اعلام و با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور قرار می نماید.

 قرار جلب به دادرسی و منع تعقیب

 در خصوص اتهام آقای رضا ..... فرزند ...... دایر بر نگهداری 20سانت شیشه و سه گرم تریاک و ۴ گرم و ۳۰ سانت سوخته تریاک موضوع گزارش مرجع انتظامی با عنایت به دلایل و امارات موجود از جمله:

۱. گزارش مرجع انتظامی۲. اقرار متهم۳. کشف مواد مخدر از تصرف متهم

۴. توزین مواد مخدر ارتکاب بزه یادشده را محرز دانسته، ضمن  انطباق عمل ارتکابی متهم با بند یک ماده ۵ و بند ۲ ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر و مستند به مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار جلب به دادرسی نامبرده را صادر و اعلام می نماید.

 در خصوص اتهام متهم دایر بر استعمال تریاک و شیشه به لحاظ مصرف روزانه متهم و فقط به وصف کیفری صرف اعتیاد عدم احراز تجاهر و در خصوص اتهام متهم دایر و نگهداری پایپ( آلات استعمال مواد مخدر) به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی مستند به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام میگردد. قرار صادره ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ به شاکی قابل اعتراض می‌باشد.

 پرونده به نظر مقام محترم اظهار نظر می رسد و در صورت موافقت با صدور کیفرخواست حداقل ظرف دو روز پرونده از آمار کسر و با حفظ بدل به محاکم جزایی شهرستان قزوین ارسال گردد.

شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین  تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و نماینده دادستان  

در وقت رسیدگی جلسه شعبه دوم دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان قزوین به تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر است نماینده دادستان به رغم ابلاغ حضور ندارد نماینده نفرستاده به حضور وی الزامی نبوده متهم حاضر است دادگاه خطاب به وی آقای رضا هویت وی احراز شد.حسب محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی، کیفرخواست صادره، سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام شما دایر بر نگهداری ۳ گرم تریاک ۳۴ گرم و سی سانت تریاک 20سانت شیشه تفهیم می شود از خود دفاع کن؟ قبول دارم و اشتباه کردم.

 اتهام شما مجدداً به شرح مذکور تفهیم می شود به عنوان آخرین دفاع هر مطلبی دارید مشروح آن بیان نمایید؟

 قبول دارم و تقاضای کمک دارم

 دادگاه ختم جلسه را اعلام و به شرح حال او را دارد به اتخاذ تصمیم می نماید.

   اتهام: نگهداری ۳ گرم تریاک،  چهار گرم و سی سانت سوخته تریاک 20 سانت شیشه

در وقت فوق العاده جلسه شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان قزوین به تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل است و پرونده تحت نظر است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح آتی مبادرت به صدور رای اعلام رای می نماید:

  رای دادگاه

 به موجب کیفرخواست شماره ....صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین برای آقای رضا  به اتهام حمل ۳ گرم تریاک و ۴ گرم و ۳۰ سانت سوخته تریاک20سانت شیشه درخواست مجازات گردیده است. با عنایت به گزارش مرجع انتظامی، صورتمجلس توزین توضیح و اقرار متهم ارتکاب اتهامات انتسابی از نظر دادگاه محرز و مسلم می باشد و دادگاه متهم را به استناد بند ماده و بند ماده قانون  اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به استناد ردیف یک جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸ و تبصره ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی به پرداخت مبلغ ۷ میلیون ریال جزای نقدی بدل از هفتاد ضربه شلاق تعزیری و به پرداخت مبلغ ۹ میلیون ریال جزای نقدی بابت اتهام نگهداری 20 سانت شیشه و به پرداخت مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی بدل از ۱۵ ضربه شلاق تعزیری و به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی بابت اتهام نگهداری ۳ گرم تریاک و30  سانت سوخته تریاک محکوم می نماید با توجه به اینکه اتهام نگهداری سه گرم تریاک و 4 گرم و سی سانت سوخته تریاک درجه هفت و هشت میباشد هر دو محکومیت اجرا شود. ( ایام بازداشت قبلی محاسبه گردد) هرگاه برای قاضی محترم اجرای احکام کیفری محرز گردد که متهم فاقد مالی جهت پرداخت جزای نقدی می باشد و یا اموال اموال قابل شناسایی نیست جزای نقدی با رعایت ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مقررات به حبس بدل از جزای نقدی تبدیل می گردد. به استناد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری حکم به ضبط مواد مخدر و روانگردان کشف شده به نفع دولت جهت استفاده در صنایع داروسازی آزمایشگاهی صادر و اعلام می گردد در صورتی که مواد مخدر روانگردان مذکور قابل استفاده در صنایع داروسازی آزمایشگاهی یا استفاده مشروع دیگری نباشد معلوم گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر استان قزوین می باشد.

نظر وکیل

در قانون جدید مبارزه با مواد مخدر مجازات اعدام برای مجرمان مرتبط با شیشه لحاظ شده است طبق قانون جدید اگر جرم کسی قاچاق، تولید، خرید، فروش و صدور بیش از ۳۰ گرم شیشه است به شدیدترین مجازات یعنی اعدام محکوم می‌شود.

اگر امروز کسی با هر مقدار شیشه دستگیر شود مانند این است که با همان مقدار هروئین یا مرفین دستگیر شده است پس به همان نحو مجازات شده و مصادره اموال صورت می‌گیرد.

با توجه به این که اعدام شدیدترین مجازات است اغلب برای عوامل اصلی باندها، قاچاقچیان عمده و حرفه‌ای به مرحله اجرا در می‌آید به طوری که در کمیسیون‌های عفو هم مطرح می‌شود تا افرادی که سابقه‌دار نیستند یا به نظر می‌رسد اصلاح شده‌اند فرصت برگشت به جامعه داده ‌شود ولی در مورد قاچاقچیان عمده که اصلاح‌پذیر نیستند آخرین راهکار اعدام است.

عتیاد با استعمال تفاوت اساسی دارد ، کسانی که برای یک بار نسبت به استعمال مواد مخدر مبادرت کرده‌اند طبق ماده ۱۹ قانون جدید مجازات آنها ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۲ میلیون تا ۱۰ میلیون تومان جریمه نقدی خواهد بود.

مجازات‌های کشور ما نسبت به بعضی کشورها از شدت کمتری برخوردار است زیرا به عنوان مثال در کشورهای عربی برای دو گرم مواد مخدر احتمال صدور مجازات‌های سنگین مثل اعدام و حبس ابد وجود دارد.

 

  1. تازه های سایت
  2. مطالب تصادفی
  3. نظرات
« مه 2022 »
دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنچ‌شنبه جمعه شنبه یک‌شنبه
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

  سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه چهارم، واحد 9  

  021-88689911-3  

  info@Drsoheiltaheri.com  

  www.drsoheiltaheri.com  

تماس با ما