حســـبنا‌الله و نعـــم الوکیل

ورود به سایت

نام کاربری*
رمزعبور*
مرا به خطر بسپار

ثبت نام

فیلد های ستاره دار(*) را پر نمایید.
نام*
نام کاربری*
رمزعبور*
تکراررمز عبور *
ایمیل*
تکرارایمیل *
کدامنیتی*
تصویرمجدد

نمونه پرونده عملی:آیین اعتراض به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا

نوشته شده توسط  ادمین سایت مهر 11, 1400

موضوع پرونده : مطالبه مهریه

 

گردشکار پرونده - شرح ماجرا

زوجه به علت مشکلات خانوادگی که با همسر خود پیدا نمودند خواستار مطالبه مهریه مندرج در سند نکاح خود از طریق مراجع قانونی شدند که وکیل خواهان از تعداد 800 سکه عندالمطالبه مندرج در سند ازدواج 100 عدد سکه را از طریق دادگاه به اجرا و 100 عدد دیگر را از طریق اجرای اداره ثبت مطالبه نمودند حال با بررسی این موضوع که آیا مطالبه مهریه از هر دو مرجع امکان پذیر بوده و اینکه آیا امکان توقیف مال از هر دو مرجع وجود دارد و اعتراض نسبت به عملیات اجرا و ابطال آن عملیات در کدام مرجع امکان پذیراست به شرح ذیل میپردازیم

امکان مطالبه همه مهریه هم از دادگاه خانواده و هم از طریق اداره اجرای ثبت میسر نیست به عبارت دیگر یک دین را نمی توان از دو مرجع مطالبه کرد.اما می توان قسمتی از مهریه را از اداره اجرای ثبت تقاضای اجرا کرد و برای قسمتی دیگر از طریق دادخواست مطالبه مهریه و دادگاه اقدام کرد. مطالبه همزمان مهریه از دو مرجع در اینجا درست است و مصداق دارد .طبق بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا یک مال را نمیتوان از دو مرجع توقیف نمود بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم فقط به اسناد رسمی لازم الاجرا مربوط است .اقدامات سازمان ثبت در اجرای اسناد، شبه قضائی است و اگر کسی به ثبت مراجعه کند و تقاضای صدور اجراییه داشته باشد، دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه در هیچ مرحله ای ندارد و به شکایات از عملیات اجرایی هم توسط رئیس ثبت، هیات نظارت و شورای عالی ثبت رسیدگی و رای صادر می شود البته بدهکاری که علیه او اجراییه صادر شده است، حق دارد که درباره صدور اجراییه به دادگاه شکایت کند و اگر اجراییه به ناحق علیه او صادر شده بود، دادگاه دستور توقف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه را صادر می کند. اقدام های اجرایی شامل شناسایی و توقیف اموال شخص بدهکار است که این اموال از طریق مزایده به فروش می رسد و حق طلبکار وصول می شود. ماده83- از حقوق ودومین کارگاه آموزشی(آیین اعتراض به اجرای مفاد اسناد....)

مزایای کارکنان ادارات، سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و نهادها و بنیادها و بنگاه های خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای کسان واجب النفقه باشند، ربع والا ثلث توقیف می شود. تبصره- توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد و در مورد نیروهای مسلح طبق قوانین مربوطه به آنان اقدام می شود، چنان چه موضوع پیش بینی نشده باشد

به شرح فوق اقدام می شود زوجه در خواست صدور اجراییه می نماید .

1 – دستور اجرا 2 – عملیات اجرا

1 – در دستور اجرا شخص به استناد سند رسمی یا سند عادی در حکم سند رسمی از مراجع صدور اجراییه ، اجرای مدلول سند رامیخواهد ، دستور اجرا صادر میشود اما هنوز اجراییه صادر نشده است . اگر به مرحله دستور اجرا اعتراض داشته باشیم باید ابطال دستور اجرا را از دادگاه بخواهیم ولی عملیات اجرایی متوقف

نمیشود ( ماده 4 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت )

2 – عملیات اجرا ، اجراییه صادر میشود ، متن نوشته میشود ، متعهد و متعهد له مشخص میگردد ، ابلاغ میشود ، مال معرفی میشود ، مزایده و توقیف اموال میشود . اگر به مرحله عملیات اجرا اعتراض داشته باشیم اعتراض را دادگاه نمیپذیرد اگر عملیات اجرا را بخواهیم متوقف کنیم دستور موقت میگیریم و به اداره ثبت

ارجاع میشود . ( ماده 169 ایین نامه اجرای اسناد رسمی 87 )

اعسار

اگر در اداره ثبت مدعی اعسار باشیم باید دادخواست اعسار را به دادگاه بدهیم دادگاه حکم به پرداخت 15 عدد سکه به عنوان پیش پرداخت و هر سه ماه یک عدد سکه در حق زوجه مینماید . زوج دادخواست اعسار میدهد و دادگاه با اعسار زوج موافقت مینماید .

ایا زوجه میتواند نسبت به توقیف حقوق زوج علی رغم صدور حکم اعسار نسبت به رای حقوقی اقدام نماید ؟

زوجه (خواهان ) درخواست توقیف حقوق زوج را مینماید و اجرای ثبت حکم به توقیف حقوق زوج می دهد و زوج به عملیات ثبت اعتراض میکند و رییس اداره ثبت رسیدگی و به شرح ذیل بیان میدارد

رای رییس ثبت:

در خصوص رسیدگی به اعتراض واصله به عملیات اجرایی وارده به شماره.... اجرای ثبت قزوین موضوع پرونده اجرایی کلاسه فوق خانم الف علیه آقای ب نظریه رییس ثبت به شرح زیر به شما ابلاغ می گردد مقتضی است در صورتی که به نظریه مذکور اعتراض دارید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ کتبا به شعبه اداره

اجرا اعلام نماید:

با توجه به مفاد گزارش و اسناد و مدارک ارائه شده پیوستی بدهکار قسمتی از بدهی خود را که 13 عدد سکه تمام بهار آزادی است پرداخت و نسبت به الباقی آن میزانی را از طریق دادگستری اقدام نموده است که مقرر شده هر چهار ماه یک سکه پرداخت می نماید با عنایت به نرخ سکه می بایست مبلغی حدودا سه میلیون ریال ماهانه بابت مهریه پرداخت و همچنین به احتساب نفقه فرزندان و پرداخت اجاره بها در صورت کسر حقوق بدهکار در تامین معیشت خود و فرزندان با مشکل مواجه خواهد شد لذا تا تعیین تکلیف پرونده مطروحه در دادگستری از کسر حقوق خودداری گردد و مراتب وفق ماده 196 آیین نامه به طرفین ابلاغ گردد.

رای هیات نظارت :

در خصوص رسیدگی به گزارش شماره...مورخ...اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز مبنی بر رسیدگی به اعتراض بستانکار (زوجه) به نظریه رییس ثبت در پرونده اجرایی کلاسه...بشرح مقدمه هیات پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده ، هرچند عملیات اجرایی بر اساس آیین نامه مفاد اسناد رسمی موضوع ماده 34 قانون ثبت می باشد ولی با عنایت به دادنامه شماره ...مورخ...ریاست محترم شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی قزوین مبنی بر اعسار زوج از پرداخت مهریه و تقسیط آن به شرح مندرج در حکم مزبور و اینکه موضوع بدهی سند نکاحیه شماره...مورخ... دفتر ازدواج شماره.. قزوین واحد بوده و زوجه از دو مرجع نسبت به آن اجراییه صادر نموده با عنایت به مدارک و مستندات ارائه شده از جمله بدهی بانکی اجاره بها و نفقه فرزندان که بازداشت حقوق زوج که جزء نیاز بالفعل وی می باشد. و موجب مشقت وخلل در امور روزمره زوج خواهد شد از آنجایی که معترض دلایل ومدارک موجه که موجب فسخ نظریه رای معترض عنه را ایجاب نماید ارئه ننموده است. بنابر این نظریه رییس ثبت تایید و ابرام می گردد مقرر می دارد با اعلام زوجه پس از استهلاک کامل سکه موضوع دادنامه فوق الذکر اداره ثبت با عنایت به ماده 83 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به توقیف حقوق زوج اقدام لازم را به اعمال نماید این رای به استناد بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت صادر و قطعی می باشد.

طبق تبصره 4 ماده 25 قانون ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در شورای عالی ثبت ارجاع میشود که درخواست ایجاد وحدت رویه از وظایف رییس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور است

رای شورای عالی ثبت:

با توجه به محتویات پرونده و گزارش کار نظر به اینکه حکم شماره...شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی قزوین در خصوص سکه های مطالبه شده از سوی دادگاه بوده وتاثیری نسبت به پرونده اجرایی در ثبت ندارد و اجرای ثبت با تقاضای بستانکار مکلف به اجرای مقررات ماده 83 آیین نامه اجرا می باشد و تقاضای اعسار مدیون نیز نسبت به اجراییه ثبت مطابق رای شماره ... شعبه 3 دادگاه خانواده قزوین رد شده است لذا بازداشت کسر از حقوق مدیون بلااشکال می باشد در نتیجه رای شماره .. هیات نظارت استان قزوین نقض می گردد

نظریه وکیل:

قاعدتاً مهریه یک دین مالی است که مانند دیون ناشی از هر قرارداد دیگری بر ذمه مرد قراردارد و با مطالبه زن به هر میزانی که باشد میبایست پرداخت گردد .

اما با توجه به قوانین جدید ضمانت‌های اجرای مطالبه مهریه تغییراتی داشته است زوجه تا قبل از سال ١٣٩١ می توانست از دو طریق مهریه خود را مطالبه کند

 

١-اجرای ثبت(اگر مالی از زوج سراغ داشت)

٢- ارایه دادخواست مطالبه مهریه به دادگاه

در خصوص بخش دوم زوجه می توانست با ارایه دادخواست مطالبه مهریه به هر میزان و صدور اجراییه  در صورت عدم پرداخت آن ازطرف زوج برای وی حکم جلب گرفته و وی را زندانی کند

اما از سال ١٣٩١ اگر شوهر مالی نداشته باشد، مهریه فقط تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل قیمت آن ضمانت اجرای جلب دارد

چنانچه عدم پرداخت مهریه تا میزان ۱۱۰ سکه مساوی با صدور حکم جلب خواهد بود و اگر زوج کل مبلغ ١١٠ سکه و یا بصورت اقساطان را پرداخت  و بقیه مهریه را پرداخت نکند امکان جلب و زندانی کردن او میسر نخواهد بود

همچنین اگر حکم مهریه از دادگاه صادر شود و قطعی گردد پس از صدور اجراییه، شوهر یک ماه فرصت دارد که دادخواست اعسار ازپرداخت مهریه به دادگاه صادر کننده رای بدهد در این صورت امکان جلب شوهر تا پایان تعیین تکلیف قطعی دادگاه در خصوص اعسارمهریه وجود ندارد

ودر صورت قطعی شدن حکم اعسار اگر شوهر پیش پرداخت مهریه و یا اقساط آنرا پرداخت نکند امکان جلب وجود دارد.

لذا چنانچه زوج به میزان مهریه مالی به غیر از مستثنیات دین داشته باشد، زن می تواند از آن طریق کل مهریه خود را وصول نماید.

و اگر شوهر مالی نداشته باشد می تواند با ارایه دادخواست اعسار به دادگاه و اثبات آن  با توجه به میزان درآمد خود مهریه را قسطی پرداخت کند.

  1. تازه های سایت
  2. مطالب تصادفی
  3. نظرات

  سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه چهارم، واحد 9  

  021-88689911-3  

  info@Drsoheiltaheri.com  

  www.drsoheiltaheri.com  

تماس با ما