ورود به سایت

نام کاربری*
رمزعبور*
مرا به خطر بسپار

ثبت نام

فیلد های ستاره دار(*) را پر نمایید.
نام*
نام کاربری*
رمزعبور*
تکراررمز عبور *
ایمیل*
تکرارایمیل *
کدامنیتی*
تصویرمجدد

رای شماره 828 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض در آرا صادر شده از برخی شعب دیوان عدالت اداری

نوشته شده توسط  دی 19, 1396

رأی شماره ٨٢٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء صادرشده از برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص درخواست بازخریدی کارمندان و کارگران مشمول قانون استخدام کشوری

٢۶/٩/١٣٩۶ ٩۶/١١٨٠/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأ ی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٨٢٨ مورخ ١٣٩۶/٨/٣٠ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٨/٣٠ شماره دادنامه: ٨٢٨ کلاسه پرونده: ١١٨٠/٩۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

اعلام کننده تعارض: سازمان بنادر و دریانوردی ـ اداره کل بنادر و کشتیرانی استان مازندران

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: به موجب تبصره ١ قانون اصلاح تبصره ١ ماده ٧۴ قانون استخدام کشوری مقرر شده کلیه وزارتخانه ھا، شرکتھا، موسسات دولتی و ... می توانند مستخدمین رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را به جز مشمولان قانون کار و تأمین اجتماعی در مشاغل غیر تخصصی براساس درخواست کتبی آنان بازخرید کنند. شاکیان که از کارکنان سازمان سابق اداره کل بنادر و کشتیرانی بندر بوشھر استان مازندران ھستند بنا به اظھار اداره متبوعشان به استناد تبصره ١ قانون یاد شده باز خرید شده اند شعب ٢ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست ابطال حکم بازخریدی با این استدلال که شاکی اساساً کارگر بوده و از شمول تبصره ١ قانون یاد شده خارج بوده، حکم به ورود شکایت صادر کرده و شعب ۴ ،٩ ،٢١ ،٢٢ و ٢٧ بدوی دیوان عدالت اداری با فرض کارمند دولت بودن شاکی و با این استدلال که شاکی براساس درخواست خود بازخرید شده و قاعده «اقدام» جاری می باشد حکم به رد شکایت صادر کرده است.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ٢ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠۴٣۴ با موضوع دادخواسـت آقای علی طھماسـبی پور لورائی به طرفیت سازمان بنادر و کشتیرانی کشور ـ اداره کل بنادر و کشتیرانی استان مازندران و به خواسته ابطال حکم بازخریدی به موجب دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩٠٠٢٠٠۴٢۴ ـ ١٣٩۴/۵/١٧ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه با التفات به جمیع اوراق پرونده و مفاد دادخواست و دلایل و مدارک پیوست آن و نظر به پاسخ و دفاع بلاوجه و غیر موثر طرف شکایت و توجھاً به صراحت تبصره ١ الحاق ماده ٧۴ قانون استخدامی که مقرر می دارد (کلیه وزارتخانه ھا، شرکتھا، موسسات دولتی، شھرداریھا و ... می توانند مستخدمین رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را به جز مشمولان قانون کار و تأمین اجتماعی در مشاغل غیر تخصصی براساس درخواست کتبی آنان بازخرید نمایند) بنابراین نظر به اینکه شاکی مشمول قانون کار بوده و طرف شکایت برخلاف نص تبصره ١ که مشمولان قانون کار و تأمین اجتماعی را استناد کرده است اخذ اقدام نموده است شکایت شاکی وارد تشخیص می گردد حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به ابطال حکم بازخریدی شماره١۴۴٧٧ ـ ١٣٧٧/١٢/٢٣ در مورد شاکی صادر و اعلام می شود رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩۵۶٣٠٠۶۵٣ ـ ١٣٩۴/٧/٢٧ شعبه ١٣ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.

ب: شعب ٢٧ ،٢٢ ،٩ ،۴ و ٢١ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ھای شماره ٩١٠٩٩٨٠٩۵٨٠٠١٨١٠ ،٩١٠٩٩٨٠٩۵٨٠٠۶۶٩۶، ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٩٢۴٨ ،٩١٠٩٩٨٠٩۵٨٠٠١۶٢٠ ،٩١٠٩٩٨٠٩۵٨٠٠۶۴٧۵ با موضوع دادخواست آقایان امین بک جلیلیان، الیاس خانجان نژاد، مھدی مھدی زاده، سیدجلال حسینی مبارک آبادی، فرخ ا... لرنیرسی به طرفیت سازمان بنادر و کشتیرانی کشور، اداره کل بنادر و کشتیرانی استان مازندران و به خواسته ابطال حکم بازخریدی به موجب دادنامهھای شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠١۴٧٣ ـ ١٣٩٢/٧/۶، و ٢٧/٨/١٣٩٢ ـ ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٠۴٠١۶۵٠ ،١۶/٧/١٣٩٣ ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٠٩٠١۴۶٠ ،٢١/٢/١٣٩٣ ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٢٢٠٠٢١٠ ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٢١٠١٧١٢ ـ ١٣٩٣/٧/٢۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده و اظھارات طرفین و بررسی دلایل و مدارک ابرازی صرف نظر از اینکه خواھان در لایحه دفاعیه عنوان داشته اند رابطه کاری فیمابین شاکیان و سازمان متبوعه مطابق قانون کار تنظیم شده و مقررات و قوانین قانون کار را می بایست تبعیت نموده نظر به اینکه شاکی دلیل و مدرکی که مبین تضییع حقی از نامبرده شده باشد ارائه نکرده و وقوع تخلف و تخطی از مقررات قانونی از ناحیه خوانده مشھود نیست. علیھذا شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و مستنداً به مفھوم مخالف ماده ١٠ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر می گردد. وفق ماده ۶۵ از قانون فوق التوصیف رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواھی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٨/٣٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: ھر چند شاکیان طبق قانون کار در دستگاه متبوع به کار اشتغال داشته اند و رسیدگی به اختلاف آنان با کارفرما در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار می باشد لیکن در مقام رفع تعارض بین آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، آرایی که با لحاظ درخواست بازخریدی شاکیان به غیر وارد دانستن شکایت صادر شده منطبق با تبصره ١ ماده ٧۴ قانون استخدام کشوری  تشخیص شد. این رأی به استناد بند ٢ ماده١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 20 دی 1396 09:39
برای ارسال نظر وارد سایت شوید
  1. تازه های سایت
  2. مطالب تصادفی
  3. نظرات
« مه 2019 »
دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنچ‌شنبه جمعه شنبه یک‌شنبه
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31