ورود به سایت

نام کاربری*
رمزعبور*
مرا به خطر بسپار

ثبت نام

فیلد های ستاره دار(*) را پر نمایید.
نام*
نام کاربری*
رمزعبور*
تکراررمز عبور *
ایمیل*
تکرارایمیل *
کدامنیتی*
تصویرمجدد

رای شماره 695 الی 699 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:تعارض در آرا دیوان در خصوص نحوه برقراری مستمری بازنشستگی

نوشته شده توسط  دی 17, 1396

رأی شماره های ۶۹۵ الی ۶۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب دیوان درخصوص نحوه برقراری مستمری بازنشستگی ناشی از اشتغال کارمندان دولت در مشاغل سخت و زیان آور و تأیید آراء شعب ۱۲ و ۱۶ دیوان عدالت اداری

شماره هـ/۹۸۵/۹۶                                                                         ۱۳۹۶/۹/۲۰

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۹۵ الی ۶۹۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۲۵      شماره دادنامه: ۶۹۵ الی ۶۹۹
کلاسه پرونده: ۹۹۰/۹۶، ۹۸۶/۹۶، ۹۹۳/۹۶، ۹۸۴/۹۶، ۹۸۵/۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
اعلام کننده تعارض: آقایان: ستار سلام زاده، حسن صادقی خوانساری، امید محمدی به وکالت از آقای محمدمحسن صنیعی، محمود پورمحمد، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان (آقای سیدخلف موسوی)

موضوع خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص برقراری مستمری بازنشستگی ناشی از اشتغال کارمندان دولت در مشاغل سخت و زیان آور شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعـبه ۱۶ دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده شـماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۲۸۹۴ با موضوع دادخواست آقای حسین ترابی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی تهران و به خواسته صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد به جهت اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۶۰۳ ـ ۱۳۹۱/۳/۹ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به اینکه طبق ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۹ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق ۲ تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ و نیز آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ هیأت وزیران مجموع شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور را چنین بیان داشته که شغل بیمه شده در کمیته استانی موضوع ماده ۸ آیین نامه اجرایی به عنوان شغل سخت و زیان آور تایید شود که در مانحن فیه تایید شده است و ایراد مشتکی عنه به کارمند بودن شاکی صحیح به نظر نمی رسد زیرا شغل نامبرده کارگر است و از طرفی بیمه شده ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور داشته باشد که حسب بررسی و سوابق بیمه ای شاکی شرایط لازم را جهت بازنشستگی پیش از موعد را داراست لذا حکم به ورود شکایت وی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره مستنداً به ماده۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ب: شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۱۱۸۹ با موضوع دادخواست آقای محمد شکارچی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی تهران و به خواسته رسیدگی به درخواست قانون بازنشستگی پیش از موعد به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۳۶۱۸ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه شغل شاکی از مشاغل سخت و زیان آور شناخته شده است و صرف داشتن حکم کارگزینی کارمندی دلیلی بر کارمند بودن شاکی نمی باشد خصوصاً اینکه مطابق بند ۷ بخشنامه شماره ۵ کارهای سخت و زیان آور (کار مداوم بر روی خطوط و پستهای انتقال برق با فشار شصت و سه کیلو ولت و بالاتر سخت و زیان آور شناخته شده و مطابق نظر کارشناسان شغل مسئول عملیات با توجه به شرح وظایف جزء کارهای سخت و زیان آور شناخته شده است. شعبه با توجه به مراتب فوق حکم به ورود شکایت و بازنشستگی شاکی براساس مشاغل سخت و زیان آور صادر و اعلام می گردد. رأی صادره مستنداً به ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ج: شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۳۵۰ با موضوع دادخواست آقای احمد کاوند به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی تهران و به خواسته برقراری مستمری بازنشستگی به اعتبار اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۳۰۱۲ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه سخت و زیان آور بودن شغل شاکی مورد تایید کمیته تشخیص مشاغل سخت و زیان آور استان تهران در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۶ قرارگرفته و مشارالیه دارای بیست سال متوالی سابقه پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور می باشد لذا خواسته وی موجه تشخیص حکم به الزام مشتکی عنه نسبت به برقراری مستمری بازنشستگی وی به اعتبار اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور صادر و اعلام می نماید. رأی صادر شده قطعی است.

د ـ شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۴۵۵/۸۷/۱۵ با موضوع دادخواست آقای حسن ملکی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد به سبب اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره ۹۲۵ ـ ۱۳۸۸/۶/۱۷ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به اینکه نامبرده شرایط مندرج در قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده۷۶ قانون تأمین اجتماعی را داشته و عدم وصول پاسخ اعتراض از ناحیه تأمین اجتماعی نافی حقوق خوانده نبوده و با توجه به اینکه اداره خوانده دلیلی بر عدم استحقاق خوانده ارائه ننموده لذا خواسته خواهان وارد تشخیص و حکم به ورود دعوی در اجرای مواد ۱ و ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

هـ ـ شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۸۹۲ با موضوع دادخواست آقای ستار سلام زاده به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی آذربایجان غربی و به خواسته اعتراض به حکم بازنشستگی عادی و الزام به صدور حکم براساس مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۰۵۰ ـ ۱۳۹۲/۱/۱۹ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

پس از بررسـی دادخواست و ضمـائم آن با ملاحظه پاسخ مشـتکی عنه نـظر به اینکه شاکی در سال ۱۳۸۵ بازنشسته شده و از کارمندان شرکت برق بوده و کارگر نبوده تا مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور گردد علیهذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره مستنداً به ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

و ـ شعبه ۱۲ دیوان عـدالت اداری در رسـیدگی به پرونده شـماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۵۰۳۵ با موضوع دادخواست آقای محمدمحسن صنیعی با وکالت آقای امید محمدی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام سازمان تأمین اجتماعی به صدور حکم بازنشستگی براساس مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۲۴۱۷ ـ ۱۳۹۱/۸/۳۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در مورد شکایت آقای محمدمحسن صنیعی با وکالت آقای امید محمدی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شعبه ۴ تهران به خواسته الزام مشتکی عنه به صدور حکم بازنشستگی براساس مشاغل سخت و زیان آور با توجه به پاسخ طرف شکایت طی لایحه دفاعی نظر به اینکه شاکی کارمند شرکت برق بوده و تقاضای وی باید به پیشنهاد دستگاه ذیربط در شورای امور اداری و استخدامی کشور مطرح و همین مبنای اقدامات بعدی قرار گیرد بنابراین رأی صادره از سوی کمیته استانی مشاغل سخت و زیان آور معتبر نبوده لذا شکایت مطروح قابلیت استماع نداشته قرار رد آن صادر و اعلام می شود. در مورد شکایت شاکی به طرفیت شرکت برق منطقه ای تهران به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه براساس مشاغل سخت و زیان آور با عنایت به مراتب مذکور قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

ز ـ شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۸۶۴۰ با موضوع دادخواست آقای محمود پورمحمد دمرچالی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام سازمان تأمین اجتماعی به صدور حکم بازنشستگی براساس مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۲۱۸۶ ـ ۱۳۹۱/۷/۲۵ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص آقای محمود پورمحمد دمرچالی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شعبه ۱۴ تهران به خواسته الزام طرف شکایت به صدور حکم و برقراری بازنشستگی اینجانب براساس مشاغل سخت و زیان آور بودن طبق رأی کمیته تشخیص تطبیق کارهای سخت و زیان آور به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به اینکه شاکی برابر تصویر حکم کارگزینی کارمند شرکت دولتی است و علی القاعده می بایست در رابطه با بهره مندی از مزایای سخت و زیان آور بودن شغل جهت موافقت و تعیین مدت سنوات ارفاقی شورای امور اداری و استخدامی اظهار نماید و به علاوه اینکه اظهارنظر کمیته تشخیص و تطبیق کارهای سخت و زیان آور اداره کار موثر در بهره مندی از مزایای کارهای سخت و زیان آور در شرکتهای دولتی نمی باشد. علیهذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید. این رأی به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۹/۲۵ قطعی است.

ح ـ شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۸۹۸۰۹۰۰۰۰۴۶۴۸ با موضوع دادخواست آقای حسن صادقی خوانساری به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام سازمان تأمین اجتماعی به صدور حکم بازنشستگی براساس مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۲۳۶۵ ـ ۱۳۹۱/۸/۲۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

راجع به شکایت آقای حسن صادقی خوانساری به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شعبه ۴ به خواسته الزام طرف شکایت به صدور حکم و برقراری مستمری بازنشستگی براساس مشاغل سخت و زیان آور به شرح دادخواست تقدیمی با عنایت به اینکه شغل نامبرده براساس قوانین و مقررات به تایید شورای اداری و استخدامی نرسیده است. لذا قرار رد شکایت مشارالیه صادر و اعلام می نماید. این رأی به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۹/۲۵ قطعی است.       

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق مواد ۷، ۸ و ۱۳ از آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء «ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۲۲ هیأت وزیران و ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۳۶۷/۹/۱ و اصلاحیه ۱۳۸۳/۲/۲۱ و ۱۳۸۷/۲/۱۵، کمیته تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور صرفاً نسبت به شکایت افراد تحت شمول قانون کار که ذیحق به بازنشستگی براساس مقررات خاص مربوطه و برخوردار از امتیازات آن بوده صلاحیت رسیدگی دارد و افرادی که با مشخصات شغلی آنان در حکم کارگزینی به عنوان کارمند دولت باشند کارگر تلقی نمی شوند و شکایت آنان در صورت سخت و زیان آور بودن شغل آنها در شورای اداری و استخدامی قابلیت طرح و رسیدگی دارد در نتیجه آراء شعب ۱۲ و ۱۶ دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معناست صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

آخرین ویرایش در دوشنبه, 18 دی 1396 19:28
برای ارسال نظر وارد سایت شوید
  1. تازه های سایت
  2. مطالب تصادفی
  3. نظرات
« ژانویه 2020 »
دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنچ‌شنبه جمعه شنبه یک‌شنبه
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
تماس با ما