چاپ کردن این صفحه
رای شماره 1742 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 1742 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دکتر سهیل طاهری

رای شماره 1742 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نوشته شده توسط  اسفند 04, 1397

آرای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

مرجع تصویب: ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره ویژه نامھ: ١١٢۶

سھ شنبھ،٣٠ بھمن ١٣٩٧

سال ھفتاد و پنج شماره ٢١۵٣٨

رأی شماره ١٧۴٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت بھ رأی شماره ١٠۵٠ـ١٣٩۶/٩/٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

١٣٩٧/ ٩٧/٢۵٠٢/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٧۴٢ مورخ ١٣٩٧/٨/١ با موضوع: «اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ١٠۵٠ـ١٣٩۶/٩/٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین تاریخ دادنامه : ١٣٩٧/٨/١ شماره دادنامه: ١٧۴٢ شماره پرونده : ٢۵٠٢/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای حسین ابراھیمی با وکالت آقای محمدرضا حسین خانی

موضوع شکایت و خواسته : درخواست اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ١٠۵٠ ـ ١٣٩۶/٩/٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال دستورالعمل باطل شده به زمان تصویب آن

گردش کار : ١ـ با شکایت آقای حسین ابراھیمی با وکالت آقای محمدرضا حسین خانی و به موجب دادنامه شماره ١٠۵٠ ـ ١٣٩۶/٩/٢١  ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ٢ از جدول ٢ و ١ و ماده ۵ و تبصره ٢ از بند (ح) مصوبه شماره  ١۶٠/١٩٠٧/١١۶٧۴
ـ ١٣٩٣/۵/۴ شورای اسلامی شھر تھران ناظر بر برقراری عوارض بر تابلوھای معرف محل، ابطال شده است.

٢ـ متعاقباً آقای حسین خانی به موجب نامه ای خواستار اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ نسبت به رأی مذکور ھیأت عمومی شده است.

٣ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ٣۵ آیین نامه اداره جلسات ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و پس از وصول نظریه آن ھیأت، پرونده در دستور کار جلسه ھیأت عمومی قرار گرفت. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٨/١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه مقررات مورد اعتراض که قبلاً طی دادنامه شماره ١٠۵٠ ـ ١٣٩۶/٩/٢١ ھیأت عمومی ابطال شده، موجب تضییع حقوق اشخاص شده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ اثر ابطال مصوبات ابطال شده موضوع رأی مذکور به زمان تصویب آن تسری می یابد و رأی به ابطال مصوبات مذکور از تاریخ تصویب آنھا صادر و اعلام می شود .

آخرین ویرایش در یکشنبه, 05 اسفند 1397 06:06
برای ارسال نظر وارد سایت شوید
تماس با ما