چاپ کردن این صفحه
عمومی دیوان عدالت اداری عمومی دیوان عدالت اداری دکتر سهیل طاهری

رأی شماره ١۶٩٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نوشته شده توسط  ارديبهشت 20, 809

رأی شماره ١۶٩٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامھ شماره ٢٢٨٢٢٩ ـ ١٣٩۵/١١/٢٧ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

١٣٩٧/ ٩۶/١١٩۶/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١۶٩٢ مورخ ١٣٩٧/٨/١ بـا مـوضـوع: «ابطـال بخشنـامه شمـاره ٢٢٨٢٢٩ ـ ١٣٩۵/١١/٢٧ معـاونت کار وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی» جھت درج در روزنامه رسمـی بـه پیـوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٧/٨/١ شماره دادنامه: ١۶٩٢ شماره پرونده : ٩۶/١١٩۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ٢٢٨٢٢٩ ـ ١٣٩۵/١١/٢٧ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ٢٢٨٢٢٩ـ١٣٩۵/١١/٢٧ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام و تحیات الھی

بخشنامه موصوف که خطاب به ادارات کار کشور ابلاغ شده بنا به شرح ذیل در خور ابطال است:

١ـ مراجع حل اختلاف طبق ماده ١۵٧ قانون کار دارای اختیار تام بوده و محدود نمودن آنھا در تعیین کارشناس و اجبار به ارجاع موضوع به مجری ھمان طرح طبقه بندی، تحدید حدود قانونی ھیأت رسیدگی کننده است چرا که اخذ نظر از کارشناسان، انجمنھا، مسئولین و شوراھای اسلامی واحدھای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی به موجب ماده ١۶٣ قانون کار تجویز شده است.

٢ـ سطر سوم ماده ٩٧ آیین دادرسی کار مقرر داشته است: «... تا پس از پرداخت ھزینه مقرر بر حسب تعرفه رسمی دادگستری، موضوع به کارشناس ارجاع شد...» لذا دلالت بر اخذ نظر از کارشناس رسمی دادگستری دارد، ولی بخشنامه مذکور از ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری جلوگیری می نماید.

٣ـ ھرگونه تغییر در رویه مراجع حل اختلاف مستند به ماده ١۶۴ قانون کار منوط به تصویب شورای عالی کار است، بنابراین چنین اختیاری برای کارمندان اداره روابط کار در نظر گرفته نشده و نمی توانند ھیأتھای حل اختلاف را مکلف و موظف به امری نمایند.

۴ـ برابر دادنامهھای وحدت رویه شماره ۴٧٣ ـ ١٣٩۶/۵/١٧ و شماره ۴٨٢ ـ ١٣٩۶/۵/٢۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر وظایف اداره کل روابط کار، جوازی در خصوص تعیین تکلیف برای مراجع حل اختلاف مشـاھـده نمی گردد تا چنین بخشنامه ھایـی صادر نماید. »

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانھا با سلام و احترام

پیرو نامه شماره ۶٧٩٩ ـ ١٣٩۴/۴/١۵ مبنی بر اعلام نظر کارشناسی دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل در موارد مرتبط با طرح ھای طبقه بندی مشاغل، مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود ھیأتھای حل اختلاف در اجرای ماده (٩٧ (آیین دادرسی کار در مرحله اول پرونده را به دفتر یا کارشناس مجری ھمان طرح طبقه بندی و در صورت عدم دسترسی به دفتر مشاوره فنی مجری یا دلایل موجه دیگر، موضوع به سایر دفاتر مشاوره فنی ارجاع می شود. »

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ٢۵۶۶۵٧ ـ ١٣٩۶/١٢/٢٢ ،تصویر نامه شماره ٢۴٧٢٣٧ ـ ١٣٩۶/١٢/١٣ را ارسال کرده است. متن نامه اخیر به شرح زیر است:

«جناب آقای ولی پور

مدیرکل محترم حقوقی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ٢٠١٩۶٢ـ ١٣٩۶/١٠/١٧ منضم به ابلاغیه مورخ ١٣٩۶/١٠/۴ ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در خـصوص پرونده شـماره ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١٠٢٧ به کلاسه ١١٩۶/٩۶ موضوع دادخواست آقای سعید کنعانی، به خواسته ابطال نامه شماره ٢٢٨٢٢٩ ـ ١٣٩۵/١١/٢٧ این اداره کل به آگاھی می رسانم:

١ـ با عنایت به ماده ۴٩ قانون کار، کارفرمایان مشمول قانون کار موظفند با ھمکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه یا مؤسسات ذی صلاح، طرح طبقه بندی مشاغل را تھیه کنند و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مرحله اجرا درآورند. مطابق با تبصره ٢ ھمان ماده، صلاحیت مؤسسات و افرادی که به تھیه طرح ھای طبقه بندی مشاغل در کارگاه می پردازند، باید مورد تأیید وزارت متبوع باشند.

٢ـ کارشناسان مجری (طراح) طرح ھای طبقه بندی مشاغل در کارگاه و شرکتھای مشمول قانون کار، افرادی ھستند که امور مربوط به تھیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل را از ابتدای اجرای آن که ھمان تطبیق کارگران با طرح و تنظیم احکام کارگران مطابق با طرح طبقه بندی می باشد بر عھده دارند.

٣ـ دفاتر مشاوره طبقه بندی مشاغل، افراد ذینفعی در کارگاه نیستند و فقط برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، تحت عنوان مشاور با شرکتھا ھمکاری می نمایند. طراح طبقه بندی مشاغل یک شرکت یا کارگاه بیشترین و بھترین شناخت را از محیط بیرونی و درونی کارگاه، افراد کارگاه اعم از مدیریت و کارگران، مشاغل اعم از شرایط احراز، شرح شغل و شرح وظایف شغل را دارند. این شناخت از طریق جلسات متعدد با مدیریت و کارگران و ھمچنین ھماھنگی با کمیته طبقه بندی مشاغل به وجود می آید. این پروسه حداقل حدود شش ماه الی یک سال به طول می انجامد.

۴ـ نامه اداری ٢٢٨٢٢٩ ـ ١٣٩۵/١١/٢٧ با این منطق که ھمان کارشناسی که طرح طبقه بندی مشاغل را تھیه کرده است، در مراحل بعد و در صورت بروز اختلاف، در مورد موضوع مورد اختلاف به کارشناسی بپردازد، صادر گردیده است. با توجه به مجموع موارد فوق تقاضای رد شکایت خواھان را می نمایم. » ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٨/١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به ماده ١۶۴ قانون کار که مقرر داشته « مقررات مربوط به انتخاب اعضا و ھیأتھای تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنھا توسط شورای عالی کار تھیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواھد رسید .» و در بخشنامه مورد شکایت این تشریفات رعایت نشده است و با استفاده از ملاک آراء شماره ۵٣٨ و ۵٣٧ ـ ١٣٩۵/٨/١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اشعار می دارد: تنظیم و تھیه دستورالعمل و آیین نامه و بخشنامه ای که قاعده آمره ایجاد می کند در صلاحیت مدیرکل روابط کار و جبران خدمت نیست، بخشنامه مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

آخرین ویرایش در یکشنبه, 07 بهمن 1397 11:16
برای ارسال نظر وارد سایت شوید
تماس با ما