دادخواست اعسار

سلام استاد.

فردی ضمن معرفی کلی از اموال خود، دادخواست اعسار از محکوم به داده و دادگاه بدون اینکه شهود وی در دادگاه حاضر باشند و شهادت دهند، حکم اعسار صادر کرده و متاسفانه دادگاه تجدیدنظر هم بدون توجه به لایحه تجدیدنظرخواهی حکم را تایید کرده است.

سوال: آیا اقدام دادگاه بدوی قانونی است؟

فی الحال چه اقدامی متصور است؟

پاسخ:

خير

اعمال ماده ٤٧٧ ق ادك و اعتراض به راي

تماس با ما