چاپ کردن این صفحه
چند نکته از آیین دادرسی مدنی چند نکته از آیین دادرسی مدنی دکتر سهیل طاهری

چند نکته از آیین دادرسی مدنی

نوشته شده توسط  تیر 31, 1397

نکته۱: گزارش اصلاحي حكم نيست، اما مانند احكام قابليّت اجرايي دارد.

نکته۲: ماهيّت گزارش اصلاحي، عقد صلح مندرج در سند رسمي است.

نکته۳: گزارش اصلاحي، قابليّت اعتراض و تجديد نظر خواهي را ندارد، چون رأي محسوب نمي‌شود.

نکته۴: هر حكمي سند رسمي محسوب می‌شود و قابليّت استناد در برابر ثالث را هم دارد..

نکته۵: هر سند رسمي را مي‌توان به موجب دادخواست، ابطالش را از دادگاه درخواست نمود اما حكم دادگاه را نمي‌توان با تقديم دادخواست ابطالش را از دادگاه خواست.

نکته۶: با صدور حكم، قاعده ی فراغ دادرس حاكم مي‌شود يعني ديگر قاضي نمي‌تواند در ماهيّت آن دعوا رسيدگي نمايد.

نکته۷: استثنائات قاعده ی فراغ دادرس عبارتند از: اعاده دادرسي، اعتراض ثالث، واخواهي، رفع ابهام از حكم و صدور رأي اصلاحي.

نکته۸: سند، در مادّه ۱۲۸۴ قانون مدني تعريف شده است و عبارت است از هر نوشته‌اي كه در مقام طرح دعوا يا دفاع از آن قابل استناد باشد.

نکته۹: سند، به سند رسمي و سند عادي تقسيم مي‌شود.

نکته۱۰: سند رسمي، سندي است كه نزد مأمورين رسمي و در حدود صلاحيّت آنان و با رعايت قانون تنظيم شده باشد.

آخرین ویرایش در دوشنبه, 01 مرداد 1397 21:41
برای ارسال نظر وارد سایت شوید
تماس با ما