رساله حقوق حضرت امام سجاد(ع):

"اما حق شریک آنست که در غیابش کفایتش کنی و در حضورش خود را با او مساوی حساب نمائی و هیچ وقت بدون تصمیم او تصمیم نگیری و به نظر خود بدون مشورت با او عمل نکنی، حافظ مالش باشی و از خیانت به او در امور بزرگ و کوچک پرهیز نمائی زیرا که به ما رسیده است " دست خداوند با شرکاء است؛ تا وقتیکه به هم دیگر خیانت نکنند " و نیرویی نیست مگر به خداوند متعال."

منشور اخلاقی

دکتر طاهری و کلیه وکلا و همکاران دفتر ایشان خود را متعهد و موظف به رعایت منشور اخلاقی کانون وکلای دادگستری به شرح ذیل می دانند:

1- ارزش ها
راستی و درستی : وکلای دادگستری مکلفند راستی و درستی را سرلوحه اعمال خود قرار دهند .
رازداری : وکلای دادگستری نباید اطلاعات یا اسراری را که در جریان ارائه خدمات حرفه ای خود به دست می آورند ، بدون مجوز قانونی یا اجازه  موکل و یا مراجعه  کننده استفاده و یا افشا کنند . همچنین باید تمهیدات لام برای آموش و نظارت بر کارکنان دفتر خود را در این خصوص فراهم نمایند .
صلاحیت حرفه ای : وکلای دادگستری باید از صلاحیت حرفه ای و تخصصی کافی در حوزه فعالیت خود برخوردار بوده و خدمات حرفه ای خویش را با دقت ، شایستگی و جدیت انجام دهند و همواره دانش حقوقی و مهارت حرفه ای خود را به سطحی برسانند که خدمات آنها نوعاً قبول باشد و برای دستیابی به آخرین تحولات علم حقوق و حرفه وکالت در سطح مطلوب و در راستای تحقق توسعه پایدار تلاش نمایند .
رفتار حرفه ای : وکلای دادگستری باید به گونه ای رفتار کنند که با حسن شهرت حرفه ای ساگار باشد و ا انجام اعمالی که ممکن است اعتبار حرفه وکالت را خدشه دار کند ، رهیز نمایند .
پایبندی به  حقوق شهروندی : وکلای دادگستری همیشه باید حقوق شهروندی را در اولویت فعالیت حرفه ای خود قرار داده و بدان پایبند باشند .


2- احکام اخلاقی ناظر بر معیارهای حقوق شهروندی
وکلای دادگستری در راستای ایفای تعهد اخلاقی خود در انجام خدمات حرفه ای ، باید قبل ا ارایه خدمات حقوقی ، از رعایت معیارهای متداول حق دفاع و همین طور رعایت اصول و نظامات حرفه وکالت ، اطمینان حاصل نمایند .
2-3-2 - وکلای دادگستری در صورت مشاهده مواردی که حقوق شهروندی همکاران را به مخاطره می اندازد ، مکلفند کانون وکلای دادگستری را کتباً مطلع نمایند .
2-3-3- چنانچه وکلای دادگستری در انجام امور حرفه ای خود به این نتیجه برسند که پیگیری آن امر یا پرونده مغایر با منافع ملی یا نظامات حرفه است و یا موکل تصمصمی مغایر با منافع ملی و صنفی اتخاذ کرده است ، ابتدا باید موکل را از عواقب اجرای آن تصمیم ، آگاه کرده و در صورت عدم پذیرش آن از جانب موکل ، مورد را به کانون وکلای دادگستری مرک گارش نمده و طبق نظر کانون اقدام نمایند
2-3-4- وکلای دادگستری نباید به مراجعانی که می خوانهد مقاصد غیر قانونی خود را در پوشش قانون جامه عمل بپوشانند ، ارائه طریق نمایند .
2-3-5- وکلای دادگستری نباید مورد وکالتی را که صلاحیت لازم برای انجام آن را ندارند بپذیرند ، مگر اینکه در آن مورد با یک همکار واجد شرایط ، منفرداً یا مجتمعاً همکاری نمایند .
2-3-6- وکلای دادگستری باید از همکاران خود که به علت رعایت و پایبندی به اخلاق حرفه ای ، دچار مشکلات یا موانعی شده اند ، حمایت کرده و بدین منظور ا کانون نیز استمداد نمایند .


3- اصول شاخص ها و احکام اخلاقی مرتبط با منافع موکلین
3-1- اصول بنیادین اخلاقی نسبت به موکلین : وکلای دادگستری باید با شایستگی ، روش حرفه ای وکالت را نسبت به مراجعان یا موکلین خود رعایت کنند .
3-2- شاخص های اخلاقی ناشی ا تعهد کلی نسبت به منافع موکلین
3-2-1 – وکلای دادگستری باید با رعایت موازین قانونی و حرفه ای ، به بهترین وجه از حقوق موکلین دفاع کنند ، حتی اگر این کار با منافع آنها در تعارض باشد .
3-2-3—وکلای دادگستری در ارتباطات خود با موکلین باید صادق باشند و ضمن ارج نهادن به اعتماد آنها ، در فرایند ارائه خدمات به گونه ای عمل کنند که استقلال و اصول حرفه ای وکالت مخدوش نگردد .
3-2-6 وکلای دادگستری باید موکلین را از ابعاد مختلف پرونده آگاه سازند ، حتی اگر این کار بر خلاف میل موکلین ، یا منافع خود وکلا باشد.
3-3 احکام اخلاقی ناشی از شاخصهای اخلاق فوق.
3-3-1 وکلای دادگستری نباید موکلین خود را نسبت به انجام خدمات واهی و نتایج آن امیدوار سازند.
3-3-4 وکلای دادگستری باید از اطلاعات به دست آمده در فرآیند کار که برای موکل جنبه محرمانه دارد ، محافظت نموده و به هیچ وجه آن را در اختیار دیگران قرار دهند ، مگر به حکم قانون.


4-شاخصها و احکام اخلاقی ناظر بر رابطه وکلای دادگستری با همکاران.
4-1- اصل اخلاقی نسبت به همکاران : وکلای دادگستری باید به حقوق همکاران خود احترام گذارده ، شئون و حقوق حرفه ای آن ها را رعایت نموده و از انجام هرگونه عملی که به نوعی باعث تضییع حقوق همکاران می شود خودداری نمایند.
4-2- شاخصهای اخلاقی ناظر بر اصل اخلاقی نسبت به همکاران
4-2-1- وکلای دادگستری باید به اصول رقابت سالم پایبند بوده و از به کار گیری روش های غیر اخلاقی برای اخذ وکالت و رقابت های ناسالم پرهیز کنند.
4-2-3- وکلای دادگستری از حقوق همکارانی که مورد بی حرمتی واقع شده ، در معرض آسیب قرار گرفته و یا دچار آن شده اند ، فعالانه حمایت و پشتیبانی می نمایند.
4-3- احکام اخلاقی ناظر بر معیارهای فوق .
4-3-1- وکلای دادگستری نباید در پرونده های ناتمام دیگر همکاران وارد شوند، مگر پس از هماهنگی و مذاکره با ایشان و یا تعیین تکلیف وکیل یا وکلای پرونده توسط موکل یا موکلین.
4-3-2- وکلای دادگستری نباید کارکنان دیگر موسسات حقوقی و همکاران خود در دوران قرارداد با آنان را ، به استخدام در آورند ، مگر پس از کسب موافقت کتبی همکار یا موسسه مربوط
4-3-4 وکلای دادگستری نباید بدون ذکر ماخذ و کسب مجوز (در مواردی که استفاده از منبع ، منوط به کسب مجوز شده است) از نتایج کارها و پژوهش های دیگر همکاران در پرونده های خود استفاده نمایند.


5- اصول، شاخصها و احکام اخلاقی ناظر بر تعهد وکلای دادگستری نسبت به شان ، حرمت و منزلت حرفه ای
5-1- اصل بنیادین اخلاقی در مورد رعایت شان ، حرمت و منزلت حرفه ای.
وکلای دادگستری باید از همبستگی ، حرمت و منزلت حرفه ای وکالت دادگستری حمایت و برای ارتقاء آن تلاش نمایند.
5-2- شاخصهای اخلاقی ناظر بر تعهد وکلای دادگستری نسبت به شان ، حرمت و منزلت حرفه وکالت دادگستری
5-2-1- وکلای دادگستری باید از هرگونه اعمالی که به نوعی باعث تخدیش افکار عمومی و موکلان نسبت به شان حرمت و منزلت حرفه وکالت دادگستری می شود ، پرهیز نمایند.
5-2-2- وکلای دادگستری باید با عملکرد و فعالیتهای خود ، احترام و اعتبار حرفه وکالت را حفظ و تقویت کرده و ترتیبی اتخاذ نمایند ، تا در دفتر کار آنان نیز ، رفتار و اخلاق حرفه ای مندرج در این آیین نامه ، در عمل رعایت شود.
5-2-3- وکلای دادگستری باید تلاش نمایند در راستای تامین حقوق موکلین، با به روز نگه داشتن دانش و ارتقای تخصص خویش و انجام مطالعات تطبیقی و آگاهی از روش های دفاعی نوین ، اعتماد موکلین را به توانمندی های وکلای دادگستری ، افزایش دهند.
5-3- احکام ناظر بر شاخصهای اخلاقی فوق
5-3-1- انجام صحیح ، مسئولانه و به موقع خدمات حرفه ای طبق مقررات قانونی و نظامات حرفه ای .
5-3-2- پذیرش پرونده ها بر اساس توان بالفعل و بالقوه خویش به لحاظ دانش حرفه ای ، رشته تخصصی و تجربیات .
5-3-3- پایبندی به اصل رقابت سالم و پرهیز از هر نوع اعمال نفوذ و به کار بردن روش های غیر اخلاقی برای اخذ پرونده وکالتی.


6- اصول، شاخصها و دستورات اخلاقی ناظر بر تعهد وکلای دادگستری نسبت به کارکنان دفتر خود.
6-1- اصل بنیادین اخلاقی در مورد رفتار وکلای دادگستری نسبت به کارکنان خود : وکلای دادگستری باید به حقوق کارکنان خود احترام گذارده و نقش و مشارکت آن ها را در اعتبار دفتر یا موسسه ، ارج بگذارند.
6-2- شاخصهای اخلاقی ناظر بر تعهد وکلای دادگستری نسبت به حقوق کارکنان خود.
6-2-1- وکلای دادگستری باید در روابط کاری ، رفتارهای شفاف و صادقانه داشته باشند و هنجارهای اجتماعی را رعایت نمایند .
6-2-2- وکلای دادگستری باید نسبت به حقوق بنیادین انسان پایبند بوده و از اعمال هرگونه تبعیض (قومی، دینی، جنسیتی و ...) در جذب و نگهداری نیروی کار ، اجتناب نمایند.

{jcomments off}

تألیفات

تالیفات دکتر طاهری

 

1)کتاب تضامن در اسناد تجاری در حال چاپ


2) مقاله مقتضای ضمان قراردادی چاپ در مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی


3) تهیه و تنظیم اصلاحات قانون مدنی در باب شفعه، ارث، وصیت و ارائه به شورای عالی توسعه     قضایی


4) تهیه و تنظیم پیش نویس قانون اصلاح قانون مسئولیت مدنی و ارائه به شورای عالی توسعه


5) مقاله شروط رافع یا محدود کننده مسئولیت در اسناد تجاری در حال چاپ


6)کتاب درسنامه حقوق تجارت(در حال تالیف)


7-کتاب درسنامه آیین دادرسی مدنی(در حال تالیف)


8)کتاب درسنامه حقوق مدنی(در حال تالیف)

{jcomments off}

درخواست دوره آموزشی

درخواست دوره آموزشی

 

برای درخواست دوره آموزشی با موضوعات مختلف علمی و تخصصی کافی است با تلفنهای ذیل تماس حاصل فرمایید.

88689911-13

دسترسی به محتواهای آموزشی و فیلمها در کانال آموزش حقوق دکتر سهیل طاهری:
 
 
کانال تلگرام:
 
لینک مستقیم جوین کانال:
 

 

 

{jcomments off}

درخواست ایجاد واحد حقوقی

درخواست ایجاد واحد حقوقی در سازمانها و شرکتها

یکی از مهمترین عوامل در موفقیت یک کسب و کار پیش گیری از مشکلات و مسائل آتی است که بخش مهمی از این مشکلات آتی بدلیل عدم رعایت نکات ریز و دقیق حقوقی است که میتواند منشا اختلافات بزرگ در آینده شود.

همواره پیش گیری بهتر از درمان است ضمن اینکه عموما مسائل حقوقی و اختلافات بخش زیادی از انرژی مدیران مجموعه ها را به خود اختصاص داده و از تمرکز آنها بر درآمد زایی و خلاقیت و نوآوری می کاهد لذا وجود یک واحد حقوقی در هر سازمان و شرکتی هرچند نوپا بدیهی و ضروری است.

در صورت نیاز به ایجاد واحد حقوقی در شرکت یا سازمان خود کافی است با تلفنهای ذیل تماس حاصل فرمایید.

88689911-13

{jcomments off}

 

درخواست کارگاه و سمینار تخصصی

درخواست کارگاهها و سمینارهای تخصصی دکتر طاهری

جهت درخواست کارگاهها و سمینارهای تخصصی با موضوعات مختلف علمی، تخصصی و کاربردی حقوقی کافی است با تلفنهای ذیل تماس حاصل فرمایید.

88689911-13

دسترسی به محتواهای آموزشی و فیلمها در کانال آموزش حقوق دکتر سهیل طاهری:
 
 
کانال تلگرام:
 
لینک مستقیم جوین کانال:
 

 

 

{jcomments off}

زیر مجموعه ها

آدرس: تهران، خیابان سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه چهارم، واحد 9
تلفن تماس: 3-88689911-021     فکس: 88582580-021
ایمیل: legal@soheiltaheri.com
add: apt 9, 4th floor, no 116, green house, 32 avenue, saadatabad, tehran, iran
Tel:(+98 21) 88689911-3
Fax: (+98 21) 88582580
Email: info@Drsoheiltaheri.com
Email: legal@Drsoheiltaheri.com